Skatterådgivning til advokater og revisorer

Køb og salg af virksomhed og ind- og udflytning af personer.

Aktino-Skatterådgivere og Mentor Tax accounting tilbyder også skatterådgivning omkring skatteplanlægning f. eks. i forbindelse med køb og salg af virksomhed, skattefri omstruktureringer og generationsskifte.

Skatterådgivning til personer, der rejser ud af landet, eller som ønsker at vende tilbage til Danmark, indgår også i vort koncept omkring skatterådgivning.

Vi samarbejder med advokat Lars Aaman, der tidligere har været ansat hos Deloitte, Kammeradvokaten og Plesner, og som nu er direktør for vores søsterselskab Copenhagen Legal Ltd. (London).

Ligeledes er vi medlem af ITPA-(International Tax Planning association), og vi repræsenterer Sovereign Group i Danmark, og indgår som en del af deres skatterådgivning world wide.

Skatterådgivning til advokater og revisorer

Vi kan tilbyde skatterådgivning til revisorer og advokater indenfor:

 • Skatte-straffesager
 • EU-retlige spørgsmål i relation til direktiver indenfor direkte skatter
 • Forelæggelse af EU-spørgsmål til EU-kommissionen (direkte skatter)
 • Føring af EU Pilot sager (særlig hurtig forløb til vurdering af overtrædelse af eu-lovgivningen)
 • Dødsbobeskatning
 • Oprettelse af udenlandsk trust
 • Goodwill (værdiansættelse og kvalifikation)
 • Skattefri aktieombytning
 • Skattefri spaltning
 • Skattefri tilførsel af aktiver
 • Skattefri fusion
 • Succession, ABL § 11, KSL § 33 C, § 33 D og KSL § 26 A
 • Gaveafgiftsberegning (herunder opgørelse af aktieværdier efter de gamle formueskatteregler)
 • Sambeskatning (herunder tvungen sambeskatning)
 • Genbeskatning af underskud
 • Investeringsselskaber
 • Hovedaktionærproblematikker
 • Kursgevinstloven (akkord, finansielle instrumenter, underskudsbegrænsning)
 • Transfer Pricing (udarbejdelse af dokumentation mv.)
 • Ligningslovens § 2 (indtægts- og udgiftsfiksering)
 • Tynd kapitalisering
 • Timandsprojekter (ejendomme, herunder udenlandske ejendomme)
 • Realitetsgrundsætningen
 • Partnerselskaber/kommanditselskaber
 • Driftsomkostningsbegrebet
 • Læren om rette omkostningsbærer
 • Læren om rette indkomstmodtager
 • Erhvervsmæssig virksomhed contra hobby
 • Lønmodtager contra erhvervsdrivende
 • Grænsegænger reglerne
 • Arbejdsmarkedsbidrag (fritagelse for udlændinge der arbejder i Danmark)
 • Ligningsloven § 14 G
 • Immaterielle aktiver (kvalifikation)
 • Forsikringsselskaber
 • Omgørelse
 • Betalingskorrektion
 • Bevisbyrderegler indenfor skatteretten
 • Formalia

Vores timepriser uden moms er på mellem 2.000 kr. og 2.500 kr. alt efter om det drejer sig om lønmodtagere, selvstændige erhvervsdrivende eller internationale skatteforhold.

Forsikringsforhold:

Aktino Skatterådgivere er pr. 1. januar 2010 fusioneret med Mentorserve Ltd. Cypern, men har ellers tidligere været forsikret hos Dahlberg assurance. Navnet Aktino Skatterådgivere vil dog i en periode fortsætte som et trading name, men vil ellers fremover kun være underleverandør til CPH REVISION ApS, der bliver det selskab, der i fremtiden fakturerer slutkunderne i Danmark, og som har en almindelige revisor ansvars- og garantiforsikring samt rådgiverforsikring.

Det skyldes, at det uden for den almindelige advokat- og revisorbranche er meget vanskeligt at få ordentlige ansvarsforsikringer i Danmark.

Det er dog meget begrænset, hvad en almindelig ansvarsforsikring reelt dækker, jf., nedenfor.

Mentor Tax accounting SMBA, der varetager den internationale skatterådgivning, er selvforsikret, men da implementeringen af vores skatterådgivning altid foretages af vores internationale partners Sovereign, Advokat Lars Aamann, Attentus, Ernst & Young (Cypern), Sollers Trust mv., så er implementeringen af skatterådgivningen altid forsikringsdækket, og det gælder også vedligeholdelse af den juridiske struktur.

Hvis vores rådgivning anbefaler et Trust-set-up eller oprettelse af et Cypern-selskab med lokal direktør, så dækker forsikringen besvigelser mv., der foretages af direktøren mv. og trustee.

Vil man have sikkerhed for, at vores skatterådgivning holder til en konfrontation med skattemyndighederne, så anbefaler vi indhentelse af bindende SVAR, som i øvrigt er den eneste måde, hvorpå man i praksis kan få reel sikkerhed for, at skatterådgivningen holder, da rådgiverforsikringer normalt ikke dækker juridiske skøn, der bliver underkendt.

Ansvar og udbetalinger fra en ansvarsforsikring kommer kun på tale vedrørende fejlskøn af helt klare retsregler, der ikke åbner op for tvivl – altså rene tumbefejl. Juridiske konklusioner, der hviler på fortolkning af skatteregler, og som senere bliver underkendt af myndighederne, vil næsten aldrig udløse erstatningsansvar for rådgiveren.

Derudover har domstolene i Danmark tilsyneladende indtaget det standpunkt, at det ikke er særlig beskyttelsesværdigt, at  hjælpe skattetænkere ved at give dem erstatning, når skattetænkningen slår fejl, og skatteyderen derfor selv må løbe risikoen, hvis dispositionerne, der primært er båret af skattemæssige hensyn, ikke giver den ønskede skattebesparelse. Eller sagt lidt anderledes. Den evige jagt efter smarte skattefif er for egen regning og risiko, uanset man har fået fidusen præsenteret af en advokat, revisor eller skatterådgiver med ansvarsforsikring.

Man er derfor nød til at anmode om bindende SVAR, hvis man vil være sikker på at undgå ubehagelige økonomiske overraskelser.

Kontakt os idag og få et uforpligtende tilbud på professionel skatterådgivning

Print Friendly, PDF & Email